piątek, 20 grudnia 2013

Książka pozjazdowa - Call for Chapters

Tomasz Szkudlarek
Przewodniczący Komitetu Programowego
VIII Zjazdu Pedagogicznego

Szanowni Państwo,
Uczestnicy VIII Zjazdu Pedagogicznego

Chcę Państwa poinformować, że po wstępnym rozliczeniu budżetu VIII Zjazdu Pedagogicznego pojawiła się możliwość sfinansowania publikacji wybranych wystąpień zjazdowych. Publikacja będzie mieć postać numeru tematycznego czasopisma Ars Educandi wydawanego w Uniwersytecie Gdańskim lub książki wydanej w serii monografii związanej z tym czasopismem. Decyzja o ulokowaniu tekstu w jednym z tych dwóch wydawnictw będzie zależeć od czasu zgromadzenia i zredagowania całości materiału.

Wstępne ustalenia poczynione z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego są następujące:
– Praca ukaże się pod tytułem Różnice, edukacja i inkluzja pod redakcją naukową moją i Alicji Komorowskiej-Zielony. Zostanie opublikowana w dwóch wersjach: elektronicznej do pobrania ze strony Wydawnictwa oraz drukowanej, w tej drugiej wersji w liczbie kilkudziesięciu egzemplarzy przeznaczonych głównie dla bibliotek. Obecnie nie przewiduję rozsyłania drukowanych egzemplarzy do autorów publikacji zawartych w tomie, ale może się to zmienić jeśli końcowe rozliczenie finansowe pozwoli na dodruk odpowiedniej liczby egzemplarzy.
– W obu wariantach wykupimy w Wydawnictwie prawo do publikacji na licencji Creative Commons, która pozwala na bezpłatną niekomercyjną dystrybucję.
– Planowana objętość tomu to 20 arkuszy.
– W wersji drukowanej mamy do dyspozycji druk czarno-biały, w elektronicznej – kolorowy, co ma znaczenie w przypadku publikacji wyników badań empirycznych.

Poszczególne rozdziały powinny mieć objętość ok. ½ arkusza wydawniczego (20 do 22 tys. znaków ze spacjami), co pozwoli na publikację ok. 40 wystąpień, z czego prawdopodobnie 13 stanowić będą referaty plenarne. Taka objętość spełnia wymagania pozwalające uwzględnić publikację w wykazach dorobku naukowego. Jednocześnie nie blokuje to możliwości publikacji wyraźnie poszerzonej (np. do objętości pełnego arkusza) wersji tekstu w innym czasopiśmie naukowym pod warunkiem wskazania publikacji w Ars Educandi jako zawierającej wstępną, skróconą wersję tekstu.

Największą zaletą proponowanej formy publikacji jest licencja CC, pozwalająca na bezpłatny i nielimitowany dostęp do elektronicznej wersji książki i wolną dystrybucję wydruku w celach niekomercyjnych, co znakomicie zwiększa szansę na wejście Państwa tekstów do naukowego obiegu.

Bardzo Państwa zachęcam do nadsyłania Waszych propozycji do tej publikacji.

Warunki zgłaszania tekstów są następujące:
1. Nabór tekstów jest otwarty dla wszystkich uczestników VIII Zjazdu, których wystąpienia zostały przyjęte do prezentacji w dowolnej formie (referaty, ł ę wystąpienia w sympozjach i plakaty). Proponowany tekst nie może mieć jednak formy plakatu ani prezentacji multimedialnej, musi mieć formę artykułu.

2. Selekcja tekstów do publikacji będzie dwuetapowa. Szczegółowe zasady nadsyłania i selekcji propozycji są następujące:

1. Do 10 lutego 2014 należy nadesłać 2-stronicowe STRESZCZENIE proponowanego rozdziału (interlinia 1,5 wiersza), które będzie dla nas podstawą pierwszej selekcji tekstów do publikacji. Streszczenie nie może przekraczać wskazanej objętości.

2. Do 15 marca otrzymacie Państwo informację o wstępnej akceptacji / braku akceptacji tekstu do publikacji. Ten termin może być wcześniejszy lub nieco późniejszy w zależności od ilości propozycji, jakie do nas dotrą. W pierwszym rzędzie będą brane pod uwagę kryteria merytorycznej jakości każdego tekstu, ale będziemy się także kierować kryterium kompozycji całości tomu – chcielibyśmy, aby publikacja prezentowała różnorodne stanowiska.

3. Pełne teksty zakwalifikowane do włączenia do tomu powinny być nadesłane w terminie do 10 maja 2014. Możliwe będą z naszej strony prośby o korekty lub uzupełnienia. Po złożeniu proponowanego wydawnictwa w całość wszystkie nasze teksty zostaną poddane zewnętrznej recenzji. Na tej podstawie otrzymacie Państwo informację o ostatecznej akceptacji tekstu do publikacji.

3. Zarówno streszczenia, jak i kompletne teksty należy przesłać jako załączniki na mój adres email (tomasz.szkudlarek[at]ug.edu.pl) , KONIECZNIE wpisując jako tytuł listu KSIĄŻKA ZJAZDOWA + NAZWISKO AUTORA (dokładnie w takiej kolejności, inaczej nie będę mógł odpowiednio posortować poczty i mogę niektóre propozycje przeoczyć). Teksty muszą być zapisane w formacie Open Office / Libre Office (z rozszerzeniem .odt) lub w starszej wersji MS WORD (z rozszerzeniem .doc., a nie docx), czcionka Times / Times New Roman 12, interlinia 1,5.

4. Zarówno streszczenia, jak i kompletne rozdziały powinny być przygotowane w formacie APA – 'amerykańskie' odnośniki do literatury w tekście (Nazwisko, 2013), bibliografia na końcu rozdziału z datą wydania w nawiasach po nazwisku autora, przypisy dolne tylko jako komentarze do tekstu głównego a nie jako odsyłacze do literatury. Proszę nie stosować żadnych szablonowych formatowań tekstu – to bardzo utrudnia składanie rozdziałów w całość. Ze względu na niewielką objętość tekstów używamy tylko jednego poziomu podrozdziałów, tytuł proponowanego rozdziału i tytuły ew. podrozdziałów należy wytłuścić. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące formatowania tekstów prześlemy wraz z informacją o akceptacji propozycji rozdziału.

5. Teksty powinny być zgłaszane bezpośrednio przez autorów (a nie np. przez moderatorów sympozjów tematycznych). Ze względu na to, że recenzja zewnętrzna będzie dotyczyć całego tomu, streszczenia i końcowe wersje rozdziałów nie powinny być anonimizowane (podajemy nazwisko autora na pierwszej stronie tekstu, nie musimy unikać pisania w I osobie l.p.). Po nazwisku koniecznie proszę wpisać afiliację.

Mam ogromną nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem i że będziemy mogli wspólnie przedstawić reprezentatywną próbkę zróżnicowanych podejść do dyskutowanej w Gdańsku problematyki.

Z poważaniem,
Tomasz Szkudlarek