środa, 3 grudnia 2014

Wykład "Darmowy podręcznik - rzecz o kontroli i zamkniętych możliwościach"

Zarząd Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Dyrekcja Instytutu Pedagogiki zapraszają na wykład prof. dr hab. Doroty Klus-Stańskiej pt. „Darmowy podręcznik - rzecz o kontroli i zamkniętych możliwościach”, który odbędzie się 10. grudnia 2014 o godz. 13.15 w auli S203.

środa, 4 czerwca 2014

Pedagogiczne praktyki ruchów społecznych

Polecamy najnowszy numer czasopisma "Interface: a journal for and about social movements". Numer poświęcony jest pedagogicznym praktykom ruchów społecznych (całość dostępna online tutaj), a w środku znajduje się artykuł członków Gdańskiego Oddziału PTP - Piotra Kowzana, Małgorzaty Zielińskiej i Magdaleny Prusinowskiej - pt. "Intervention in lectures as a form of social movement pedagogy and a pedagogical method" (dostępny tutaj).

Poniżej znajduje się kalendarium protestów oraz interwencji w wykłady w roku 2013 w Polsce.

czwartek, 8 maja 2014

Nowy Zarząd Oddziału PTP

Dnia 7. maja 2014 roku wybrany został nowy Zarząd Oddziału Gdańskiego PTP, który ukonstytuował się następująco:
  • przewodnicząca -  dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander
  • wiceprzewodnicząca - dr hab. Jolanta Kruk, prof ESW
  • prof. dr hab. Joanna Rutkowiak
  • dr Jolanta Dyrda
  • dr Justyna Siemionow
  • mgr Piotr Kowzan

wtorek, 22 kwietnia 2014

Wyborcze zebranie członków oddziału

Dnia 7. maja 2014 o godz 13.00 (drugi termin o godz. 13:15) w sali A306 WNS UG odbędzie się

WYBORCZE  ZEBRANIE CZŁONKÓW GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  PEDAGOGICZNEGO.

Porządek dzienny:
1. Krótkie sprawozdanie z Walnego zjazdu PTP i wyborów Zarządu Głównego
2. Wybory Zarządu Gdańskiego Oddziału PTP.

Proszę członków PTP o niezawodny udział w  zebraniu.
Przewodnicząca Gdańskiego Oddziału
prof. dr hab. Joanna Rutkowiak

wtorek, 18 marca 2014

Wykład otwarty: Książka, dziecko i dorosły jako pośrednik między nimi

Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego zaprasza na wykład dr Małgorzaty Cackowskiej pt. "Książka, dziecko i dorosły jako pośrednik między nimi".
Czas: 8.4.2014, godz. 17:00
Miejsce: sala A210 WNS UG

sobota, 8 marca 2014

Ubóstwo - bieda - różnica: konteksty ekonomii wykluczenia

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego objął patronatem ogólnopolską konferencję "Ubóstwo - bieda - różnica: konteksty ekonomii wykluczenia" organizowaną przez Zakład Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Termin: 23 maja 2014 (10.00 – 16.00)
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
Organizator: Zakład Pedagogiki Społecznej
Patronat: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Gdańsku
Sponsor: Drukarnia „Mirotki”
Kontakt: dr Marcin Boryczko e-mail: wnsmb [at] univ.gda.pl

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tekstu przewodniego:

"Społeczny dobrostan uzależniony jest od poziomu nierówności, który najpełniej wyraża zróżnicowanie w zakresie dochodów. Stwierdzenia o zależności między wzrostem PKB a dobrobytem społeczeństwa są dalece przesadzone. Wzrost gospodarczy w polskim wydaniu z całą pewnością nie służy ubogim częściom społeczeństwa i jest dla nich nadzwyczaj niekorzystny1. Paradoksalnie, współwystępuje tu wzrost PKB wraz z powiększeniem się sfery ubóstwa, przy czym beneficjentami tego pierwszego są osoby zamożne2. Odnaleźć można zależność między poziomem zamożności a dynamiką jego wzrostu, podczas gdy w grupie najuboższych w latach 2000 – 2007 nastąpił realny spadek dochodów3.

Niepokojącym zjawiskiem jest powiększanie się liczby rodzin żyjących poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, które po okresie spadku i późniejszej stabilizacji od roku 2011 coraz bardziej się powiększa. W 2011 roku poniżej granicy ubóstwa żyło 6,7 % rodzin, co - biorąc pod uwagę poprzedzający, pięcioletni okres spadku i stabilizacji - jest wyjątkowo niepokojące4. Liczebność tej grupy, obejmuje 2,6 mln osób, których dochody na gospodarstwo domowe nie przekraczają 495 PLN5. Równie niepokojącym zjawiskiem a zarazem wskaźnikiem, obrazującym skalę problemu, jest występowanie ubóstwa wśród dzieci, które w przypadku Polski jak szacuje UNICEF, występuje u co piątego dziecka6. I tak, w przypadku krajów skandynawskich ubóstwo dzieci jest najniższe w Europie, podczas gdy w Polsce dotyczy 1,3 mln dzieci, pozbawionych podstawowych dóbr, i sytuuje Polskę na dwudziestej czwartej z dwudziestu dziewięciu pozycji krajów, analizowanych pod względem wskaźnika deprywacji, odzwierciedlającego dostęp do zasobów koniecznych dla prawidłowego rozwoju7. Jednocześnie mamy do czynienia z podważeniem, a do pewnego stopnia zniesieniem, bezpieczeństwa socjalnego pokolenia, które – niezawinienie - zostaje z dużym prawdopodobieństwem, skazane na marginalizację i wykluczenie. Powyższe analizy wskazują na występowanie w Polsce niepokojącego poziomu rozwarstwienia społecznego, wskazującego na różnicowanie się dochodów najuboższych i najbogatszych grup.

W perspektywie porównawczej, Polska charakteryzuje się stosunkowo wysoką wartością współczynnika Giniego, który w badaniach OECD sytuuje kraj na piątym miejscu krajów o wysokim poziomie rozwarstwienia społecznego8. Jednakże, co należy podkreślić, Polska wyróżnia się na tle innych krajów Unii Europejskiej pod względem proporcji, między zarobkami najbiedniejszych i najbogatszych obywateli, osiągając pozycję skrajną. O ile przeciętne zarobki najbogatszych 10% obywateli są średnio 9-krotnie wyższe (w Danii i Szwecji 5-krotnie) od zarobków 10% najbiedniejszych dla krajów OECD, to w przypadku Polski wielkość ta wynosi 13,5. Jest to najwyższy wskaźnik rozwarstwienia w całe Europie9. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania funkcjonowanie mechanizmów redystrybucyjnych, a także skłania do przemyślenia paradygmatów, w ramach których prowadzi się działania związane z pomocą społeczną.

Sytuacją tą nie przejmuję się ani politycy ani klasy średnie i wyższe pogrążone w stanie bezkrytycznego samozadowolenia przejawiające brak zainteresowania podnoszeniem warunków życia warstw najuboższych. W związku z tym zauważyć można deficyt w ramach dyskursu publicznego, w którym przestaje mówić się o biedzie a mówi o wykluczeniu, w którym tematyka klas społecznych coraz wyraźniej aktualna staje się tematem archaicznym, kojarzonym z ideologią PRL-u. Problem ubóstwa, biedy i marginalizacji właśnie dziś staje się nad wyraz aktualny. Stąd bierze się nasze zaproszenie do debaty na temat ubóstwa, marginalizacji, biedy i wykluczenia w różnych przestrzeniach i wymiarach życia społecznego.

1M. Kośny, Wzrost PKB a poziom ubóstwa w Polsce, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Zeszyt 14, http://www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt18/14.pdf, (odczyt z dn. 19.11.2012).
2Tamże.
3Tamże.
4Główny Urząd Statystyczny, Ubóstwo w Polsce w 2011 r., http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2011.pdf, (odczyt z dn. 19.11.2012).
6Ubóstwo dzieci. Raport UNICEF, http://unicef.pl/Co-robimy/Prawa-dziecka/W-Polsce/W-Polsce/Ubostwo-Dzieci-Raport-UNICEF, (odczyt z dn. 19.11.2012).
7Ibidem.
8Growing unequal. Income distribution and poverty in OECD Countries, OECD 2008, s. 285.
9E. Bochyńska-Śmigielska, Rozwarstwienie społeczne w Polsce na tle innych krajów OECD, http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.553/wpis.1778, (odczyt z dn. 19.11.2012)."

poniedziałek, 24 lutego 2014

Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Oddziału PTP

Gdańsk, 10.02.2014
S P R W A W O Z D A N I E
z działalności Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
w okresie od marca 2011 do lutego 2014 roku

W związku z upływem X kadencji działalności PTP Zarząd Oddziału Gdańskiego przedkłada niniejsze sprawozdanie na walnym zebraniu członków.
W ostatniej kadencji Zarząd Oddziału działał w następującym składzie:
prof. dr hab. Joanna Rutkowiak (UG emer.) – przewodnicząca,
dr hab. Małgorzata Lewartowska Zychowicz (profesor UG) – wiceprzewodnicząca,
dr hab. Jolanta Kruk (profesor ESH) – członek zarządu
dr P.Stańczyk (UG) – członek Zarządu
dr Piotr Kowzan (UG) członek Zarządu.

Pod względem merytorycznym kontynuowano prace uprawiane w poprzednich okresach sprawozdawczych, było to:
1/ Organizowanie i przeprowadzenie wykładów otwartych osób zapraszanych z zewnątrz oraz pracowników naukowych Instytutu Pedagogiki UG

W roku 2011
12.01.2011, dwugłos referatowy - prof.dr hab. E.Potulicka (UAM): ”Neoliberalizm a edukacja” i prof. dr hab. J.Rutkowiak (UG emer.): „Stabilizacja w edukacji versus ożywienie w ekonomii jajko kontekst możliwych zmian edukacyjnych” ;
16.03.2011, prof. dr hab.K.Konarzewski: ”Teoria i polska praktyka pomiaru osiągnięć szkolnych”;
20.05.2011, prof. A.Folkierska (UW):” Pojęcie odpowiedzialności w perspektywie filozofii wychowania”;
27.10.2011, prof. dr hab. L.Koczanowicz (DSW), referat nt.”Polityka czasu a edukacja”(organizacja wykładu we współpracy z prof. T.Szkudlarkiem);
9.11.2011, prof.dr hab. L.Kopciewicz (UG): „Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt”;

W roku 2012 ,
20.01.2012, dr P.Laskowski (Szkoła im J.Kuronia, Warszawa) :” Szkoła jako społeczna alternatywa. Od autonomii do ruchu społecznego” (We współpracy z Kołem Naukowym Doktorantów „na Styku”);
01.2012, prof.dr hab.T.Bauman(UG):” (Byle) jakość kształcenia na licencjackich studiach pedagogicznych”;
23.02.2012, prof. dr hab. Romuald Grzybowski (UG):”Socjalizacja w cieniu konfliktu .O sytuacji wychowawczej dzieci i młodzieży w okresie PRL”;
7.05.2013, prof.dr hab. T.Szkudlarek i Zespół – dr K.Starego, dr M.Cackowska, prof. dr hab. L.Kopciewicz, dr P.Stańczyk, dr M.Patalon: ”Dyskursywna konstrukcja podmiotu” - wyniki badań, prezentacja książki;
14.10.2012, dr E.Zalewska (UG): ” Socjalizacyjne potencjały podręcznika”;
20.11.2012, prof.dr hab. E.Potulicka (UAM) :”Ruch restrukturyzacji w szkolnictwie amerykańskim. Czy reforma oddolna?”.

W roku 2013
26.02.2013, dr P.Grzybowski (UKW):”Edukacja i praca socjalna w Brazylii i w Peru”;
10. 01.2013, prof.dr hab. A.Pawliszyn(UG) :”Filozoficzne aspekty pedagogiki. Hermeneutyczny wymiar rozmowy”;
Cykl 6. Spotkań tematycznych wokół badań nt „Dzieci sieci”, organizator dr Grzegorz Stunża:
20.11.2013, mgr P.Kowzan: Gry i symulacje w edukacji;
27.11. 2013, dr P.Siuda (UKW Bydgoszcz) : Od dzieci sieci do humanistyki;
2.12.2013, dr R.Romba (UMCS Lublin):Wizualizacja i ikonografika w sieci;
4.12.2013, mgr S.Czarnecki (inst. Kultury miejskiej , Gdańsk): Poza dualizm – kultura w hybrydowym świecie;
14.12.2013, dr G.Stunża(UG): Edukacja, prawo autorskie, otwarte zasoby edukacyjne;
18.12.2013, mgr A.M.Miler(doktorantka UG):

W roku 2014
25.02.2014, wykład prof.dr hab., K.Szafraniec (UMK ) nt.:
Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie polskim.
Nowe cele, nowe możliwości, nowe wyzwania”.

Wykłady, organizowane we współpracy z Dyrekcją Instytutu Pedagogiki (finansowanie wystąpień referentów) oraz z Kołem Naukowym Doktorantów „Na styku” cieszyły się zainteresowaniem publiczności akademickiej i wywoływały żywe dyskusje.

2/ Prace członków Gdańskiego Oddziału PTP na rzecz przygotowania i przeprowadzenia VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP nt „ Edukacja – Inkluzja - Różnice”, który odbył się w Gdańsku w dniach 19-21 września 2013 roku. Do bardzo intensywnych bezpośrednich prac zjazdowych włączyła się grupa członków Oddziału Gdańskiego na czele z Przewodniczącym Komitetu Programowego Zjazdu prof. T.Szkudlarkiem. Dwukrotnie referował on sprawy zjazdowe na zebraniach Zarządu Oddziału. Stanowiło to najpierw podstawę dyskusji dotyczącej koncepcji Zjazdu (Zebranie dn. 28.03. 2012) oraz - już po jego odbyciu i podsumowaniu wyników opracowanym przez prof. T.Szkudlarka - dyskusji nt.”VIII Zjazd PTP; Koncepcja-percepcja-refleksja” (zebranie dn. 13.11.2013) ukierunkowana na budowanie doświadczenia znaczącego dla przyszłości takich form pracy.

3/ Prace organizacyjne – budowanie kondycji Gd. Oddziału PTP, sprawy członkowskie
Przypomnijmy, ze Polskie Towarzystwo Pedagogiczne powstało w marcu 1981 roku jako ogólnokrajowa, niezależna, pozarządowa organizacja naukowa. Początkowo gromadziło ono członków na fali entuzjazmu emancypacyjnego, następnie przyciągało formami ogólnopolskich zjazdów naukowych i prac okołozjazdowych (pierwszy Zjazd odbył się w Rembertowie k/Warszawy w 1993 roku) oraz możliwościami publikacyjnymi ( Zarząd Główny PTP wydaje czasopisma „Forum Oświatowe”, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, „Studia Pedagogiczne”, „Problemy Wczesnej Edukacji”) . W tamtym okresie mieliśmy w oddziale ok. 40 członków, częste spotkania problemowe, szczególnie za czasów przewodnictwa prof. E.Rodziewicz połączonego z jej wicedyrektorstwem w Instytucie Pedagogiki.

Zmiany kulturowo-etosowe zachodzące w otoczeniu, funkcjonowanie odpowiadających im parametrycznych procedur oceny pracy akademickiej wprowadzonych ostatnio do praktyk uczelnianych powodują skupianie się ludzi na gromadzeniu i eksponowaniu własnego dorobku, co wpływa na jakość form stowarzyszeniowych, a pośrednio także i na osłabianie aktywności i dynamiki prac PTP.

Za czynnik ożywienia aktywności w Oddz. Gdańskim uznaliśmy członkowską odnowę pokoleniową z nastawieniem na udział młodych badaczy oraz uruchomienie sieciowego przepływu informacji o pracach Towarzystwa.

Wysiłkiem M.Prusinowskiej i P.Kowzana, P.Stańczyka i innych osób została uruchomiona strona internetowa Gdańskiego Oddz. PTP, (adres - http://ptpgdansk.blogspot.com), która staje się źródłem informacji o pracach naszego Oddziału PTP, prezentuje teksty ciekawszych wykładów tutaj wygłaszanych, ale nie jest jeszcze polem wymiany opinii członków i sympatyków. Wywołuje to pytanie na ile strona ta może być konkurencyjna wobec licznych innych ofert docierających do pracowników naukowych.

Jeśli idzie o zaproszenie do udziału w pracach PTP młodej kadry naukowej, to w ostatnim czasie przyjęliśmy 11 osób spośród pracowników IP i doktorantów. Na liście członków mamy obecnie 40 osób, ale ten wzrost ilościowy nie przekłada się wprost na dynamikę pracy Oddziału.

Pomimo przyjęcia i realizacji przez Zarząd Oddziału decyzji o nadaniu wszystkim zebraniom charakteru otwartego, mamy bardzo umiarkowaną partycypację członków w zebraniach Zarządu Oddziału, na których omawiamy się nasze zamierzenia i dokonujemy podziału bieżących zadań do wykonania. 

Aktywność całego Towarzystwa opiera się wyłącznie na własnych inicjatywach i pracy społecznej, bez ofert zewnętrznych i takiegoż zasilania (tylko niekiedy są to środki grantowe pozyskane na badania indywidualne). Powoduje to, że zrealizowano część postulatów sformułowanych na poprzednim Walnym Zebraniu, natomiast ta część, która dotyczy współpracy z nauczycielami-praktykami nie została zrealizowana ponieważ wzajemna komunikacja nie jest intensywna. Z przeprowadzonych w tej sprawie rozmów wstępnych wynika, że nauczyciele byliby zainteresowani wspomaganiem ich w rozwiązywaniu określonych roboczych problemów zawodowych, czego Towarzystwo nie może zaoferować, natomiast refleksje nad ogólnymi problemami współczesnej edukacji wydają się być mało atrakcyjne dla nauczycieli-praktyków. Ostatnio pojawił się pomysł współpracy tematycznej PTP prowadzonej w kontaktach z nauczycielami różnych instytucji oświatowych. Próbką realizacyjną tej koncepcji będzie wykład dr M.Cackowskiej o współczesnej literaturze dla dzieci, adresowany do nauczycieli klas młodszych i przedszkoli, zaplanowany na kwiecień br.

Od czasu wprowadzenia centralnego regulowania składek członkowskich z wpłatami na konto Zarządu Głównego nie mamy w Oddziale wglądu w stan opłat składkowych. Z nieczęstych sygnałów dochodzących z centrali wiadomo, że kilku członków w Oddziale regularnie lub w wyprzedzeniem uiszcza należności, spora część ma zaległości, niektórzy wręcz uchylają się od tego obowiązku. Taki stan powoduje, że Zarząd Główny PTP dysponuje małymi środkami jakimi może wesprzeć działalność terenową, środki te traktowaliśmy dotychczas jako ścisłą rezerwę. Przypominam Państwu dane o wysokości składek i numer konta Zarządu Głównego PTP, na które należy indywidualnie wpłacać składki członkowskie

W dotychczasowej pracy naszego Oddziału wykorzystujemy przede wszystkim współpracę z Dyrekcją Instytutu Pedagogiki, która układa się bardzo dobrze, a jest oparta na zasadzie: PTP daje wkład pracy organizacyjnej a IP finansuje niektóre wspólne przedsięwzięcia.

Zbierająco można powiedzieć, że znajdujemy się w niełatwej sytuacji, która jest też udziałem innych towarzystw naukowych. Jeśli idzie o PTP, to w – z jednej strony- obserwujemy społeczne zapotrzebowanie na myśl pedagogiczną zarówno krytyczną jak i konstrukcyjną, bodaj szczególnie na tę drugą, a – z drugiej strony- doświadczamy skromnych warunków działania co jest znaczące dla kondycji naszego towarzystwa naukowego o niemałym uprzednio znaczeniu społecznym.

Proszę zebranych o przyjecie niniejszego sprawozdania i zarazem zapraszam do dyskusji o stanie i perspektywach działania Polskiego Towarzystwa ze Pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem Gdańskiego Oddziału . Wysuwając projekty kierunków przyszłych działań należało by łączyć je z pomysłami realnych roboczych rozwiązań, bez tego pozostają one w sferze postulatów, których nie jesteśmy w stanie zrealizować.


prof. dr hab. Joanna Rutkowiak – Przewodnicząca Gd.Oddz. PTP

sobota, 22 lutego 2014

Wykład otwarty: Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie polskim

Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Dyrekcja Instytutu Pedagogiki zapraszają na wykład Prof. dr Krystyny Szafraniec (UMK) pt. Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie polskim. Nowe cele, nowe możliwości, nowe wyzwania.
Czas: 25 lutego 2014 o godz. 12.30
Miejsce: w sali A 210 WNS UG

piątek, 7 lutego 2014

Walne Zebranie Gdańskiego Oddziału PTP

Uprzejmie zawiadamiam, że dn. 19.02.br. (środa) o godz. 13.15 (drugi termin godz. 13.30) w sali A 306 (WNS UG) odbędzie się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO.    
               
Porządek dzienny zebrania: 

1. Sprawozdanie z działalności Oddziału w okresie ostatniej kadencji (od marca 2011) oraz dyskusja. 
2. Wybór delegatów naszego Oddziału na Walny Zjazd PTP, który odbędzie się w Warszawie w kwietniu 2014.  

Ze względu na wagę omawianych spraw  proszę wszystkich członków PTP o niezawodny udział w zebraniu.          

                                   Przewodnicząca Gd. Oddz. PTP 
prof. dr hab. Joanna Rutkowiak