poniedziałek, 24 lutego 2014

Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Oddziału PTP

Gdańsk, 10.02.2014
S P R W A W O Z D A N I E
z działalności Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
w okresie od marca 2011 do lutego 2014 roku

W związku z upływem X kadencji działalności PTP Zarząd Oddziału Gdańskiego przedkłada niniejsze sprawozdanie na walnym zebraniu członków.
W ostatniej kadencji Zarząd Oddziału działał w następującym składzie:
prof. dr hab. Joanna Rutkowiak (UG emer.) – przewodnicząca,
dr hab. Małgorzata Lewartowska Zychowicz (profesor UG) – wiceprzewodnicząca,
dr hab. Jolanta Kruk (profesor ESH) – członek zarządu
dr P.Stańczyk (UG) – członek Zarządu
dr Piotr Kowzan (UG) członek Zarządu.

Pod względem merytorycznym kontynuowano prace uprawiane w poprzednich okresach sprawozdawczych, było to:
1/ Organizowanie i przeprowadzenie wykładów otwartych osób zapraszanych z zewnątrz oraz pracowników naukowych Instytutu Pedagogiki UG

W roku 2011
12.01.2011, dwugłos referatowy - prof.dr hab. E.Potulicka (UAM): ”Neoliberalizm a edukacja” i prof. dr hab. J.Rutkowiak (UG emer.): „Stabilizacja w edukacji versus ożywienie w ekonomii jajko kontekst możliwych zmian edukacyjnych” ;
16.03.2011, prof. dr hab.K.Konarzewski: ”Teoria i polska praktyka pomiaru osiągnięć szkolnych”;
20.05.2011, prof. A.Folkierska (UW):” Pojęcie odpowiedzialności w perspektywie filozofii wychowania”;
27.10.2011, prof. dr hab. L.Koczanowicz (DSW), referat nt.”Polityka czasu a edukacja”(organizacja wykładu we współpracy z prof. T.Szkudlarkiem);
9.11.2011, prof.dr hab. L.Kopciewicz (UG): „Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt”;

W roku 2012 ,
20.01.2012, dr P.Laskowski (Szkoła im J.Kuronia, Warszawa) :” Szkoła jako społeczna alternatywa. Od autonomii do ruchu społecznego” (We współpracy z Kołem Naukowym Doktorantów „na Styku”);
01.2012, prof.dr hab.T.Bauman(UG):” (Byle) jakość kształcenia na licencjackich studiach pedagogicznych”;
23.02.2012, prof. dr hab. Romuald Grzybowski (UG):”Socjalizacja w cieniu konfliktu .O sytuacji wychowawczej dzieci i młodzieży w okresie PRL”;
7.05.2013, prof.dr hab. T.Szkudlarek i Zespół – dr K.Starego, dr M.Cackowska, prof. dr hab. L.Kopciewicz, dr P.Stańczyk, dr M.Patalon: ”Dyskursywna konstrukcja podmiotu” - wyniki badań, prezentacja książki;
14.10.2012, dr E.Zalewska (UG): ” Socjalizacyjne potencjały podręcznika”;
20.11.2012, prof.dr hab. E.Potulicka (UAM) :”Ruch restrukturyzacji w szkolnictwie amerykańskim. Czy reforma oddolna?”.

W roku 2013
26.02.2013, dr P.Grzybowski (UKW):”Edukacja i praca socjalna w Brazylii i w Peru”;
10. 01.2013, prof.dr hab. A.Pawliszyn(UG) :”Filozoficzne aspekty pedagogiki. Hermeneutyczny wymiar rozmowy”;
Cykl 6. Spotkań tematycznych wokół badań nt „Dzieci sieci”, organizator dr Grzegorz Stunża:
20.11.2013, mgr P.Kowzan: Gry i symulacje w edukacji;
27.11. 2013, dr P.Siuda (UKW Bydgoszcz) : Od dzieci sieci do humanistyki;
2.12.2013, dr R.Romba (UMCS Lublin):Wizualizacja i ikonografika w sieci;
4.12.2013, mgr S.Czarnecki (inst. Kultury miejskiej , Gdańsk): Poza dualizm – kultura w hybrydowym świecie;
14.12.2013, dr G.Stunża(UG): Edukacja, prawo autorskie, otwarte zasoby edukacyjne;
18.12.2013, mgr A.M.Miler(doktorantka UG):

W roku 2014
25.02.2014, wykład prof.dr hab., K.Szafraniec (UMK ) nt.:
Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie polskim.
Nowe cele, nowe możliwości, nowe wyzwania”.

Wykłady, organizowane we współpracy z Dyrekcją Instytutu Pedagogiki (finansowanie wystąpień referentów) oraz z Kołem Naukowym Doktorantów „Na styku” cieszyły się zainteresowaniem publiczności akademickiej i wywoływały żywe dyskusje.

2/ Prace członków Gdańskiego Oddziału PTP na rzecz przygotowania i przeprowadzenia VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP nt „ Edukacja – Inkluzja - Różnice”, który odbył się w Gdańsku w dniach 19-21 września 2013 roku. Do bardzo intensywnych bezpośrednich prac zjazdowych włączyła się grupa członków Oddziału Gdańskiego na czele z Przewodniczącym Komitetu Programowego Zjazdu prof. T.Szkudlarkiem. Dwukrotnie referował on sprawy zjazdowe na zebraniach Zarządu Oddziału. Stanowiło to najpierw podstawę dyskusji dotyczącej koncepcji Zjazdu (Zebranie dn. 28.03. 2012) oraz - już po jego odbyciu i podsumowaniu wyników opracowanym przez prof. T.Szkudlarka - dyskusji nt.”VIII Zjazd PTP; Koncepcja-percepcja-refleksja” (zebranie dn. 13.11.2013) ukierunkowana na budowanie doświadczenia znaczącego dla przyszłości takich form pracy.

3/ Prace organizacyjne – budowanie kondycji Gd. Oddziału PTP, sprawy członkowskie
Przypomnijmy, ze Polskie Towarzystwo Pedagogiczne powstało w marcu 1981 roku jako ogólnokrajowa, niezależna, pozarządowa organizacja naukowa. Początkowo gromadziło ono członków na fali entuzjazmu emancypacyjnego, następnie przyciągało formami ogólnopolskich zjazdów naukowych i prac okołozjazdowych (pierwszy Zjazd odbył się w Rembertowie k/Warszawy w 1993 roku) oraz możliwościami publikacyjnymi ( Zarząd Główny PTP wydaje czasopisma „Forum Oświatowe”, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, „Studia Pedagogiczne”, „Problemy Wczesnej Edukacji”) . W tamtym okresie mieliśmy w oddziale ok. 40 członków, częste spotkania problemowe, szczególnie za czasów przewodnictwa prof. E.Rodziewicz połączonego z jej wicedyrektorstwem w Instytucie Pedagogiki.

Zmiany kulturowo-etosowe zachodzące w otoczeniu, funkcjonowanie odpowiadających im parametrycznych procedur oceny pracy akademickiej wprowadzonych ostatnio do praktyk uczelnianych powodują skupianie się ludzi na gromadzeniu i eksponowaniu własnego dorobku, co wpływa na jakość form stowarzyszeniowych, a pośrednio także i na osłabianie aktywności i dynamiki prac PTP.

Za czynnik ożywienia aktywności w Oddz. Gdańskim uznaliśmy członkowską odnowę pokoleniową z nastawieniem na udział młodych badaczy oraz uruchomienie sieciowego przepływu informacji o pracach Towarzystwa.

Wysiłkiem M.Prusinowskiej i P.Kowzana, P.Stańczyka i innych osób została uruchomiona strona internetowa Gdańskiego Oddz. PTP, (adres - http://ptpgdansk.blogspot.com), która staje się źródłem informacji o pracach naszego Oddziału PTP, prezentuje teksty ciekawszych wykładów tutaj wygłaszanych, ale nie jest jeszcze polem wymiany opinii członków i sympatyków. Wywołuje to pytanie na ile strona ta może być konkurencyjna wobec licznych innych ofert docierających do pracowników naukowych.

Jeśli idzie o zaproszenie do udziału w pracach PTP młodej kadry naukowej, to w ostatnim czasie przyjęliśmy 11 osób spośród pracowników IP i doktorantów. Na liście członków mamy obecnie 40 osób, ale ten wzrost ilościowy nie przekłada się wprost na dynamikę pracy Oddziału.

Pomimo przyjęcia i realizacji przez Zarząd Oddziału decyzji o nadaniu wszystkim zebraniom charakteru otwartego, mamy bardzo umiarkowaną partycypację członków w zebraniach Zarządu Oddziału, na których omawiamy się nasze zamierzenia i dokonujemy podziału bieżących zadań do wykonania. 

Aktywność całego Towarzystwa opiera się wyłącznie na własnych inicjatywach i pracy społecznej, bez ofert zewnętrznych i takiegoż zasilania (tylko niekiedy są to środki grantowe pozyskane na badania indywidualne). Powoduje to, że zrealizowano część postulatów sformułowanych na poprzednim Walnym Zebraniu, natomiast ta część, która dotyczy współpracy z nauczycielami-praktykami nie została zrealizowana ponieważ wzajemna komunikacja nie jest intensywna. Z przeprowadzonych w tej sprawie rozmów wstępnych wynika, że nauczyciele byliby zainteresowani wspomaganiem ich w rozwiązywaniu określonych roboczych problemów zawodowych, czego Towarzystwo nie może zaoferować, natomiast refleksje nad ogólnymi problemami współczesnej edukacji wydają się być mało atrakcyjne dla nauczycieli-praktyków. Ostatnio pojawił się pomysł współpracy tematycznej PTP prowadzonej w kontaktach z nauczycielami różnych instytucji oświatowych. Próbką realizacyjną tej koncepcji będzie wykład dr M.Cackowskiej o współczesnej literaturze dla dzieci, adresowany do nauczycieli klas młodszych i przedszkoli, zaplanowany na kwiecień br.

Od czasu wprowadzenia centralnego regulowania składek członkowskich z wpłatami na konto Zarządu Głównego nie mamy w Oddziale wglądu w stan opłat składkowych. Z nieczęstych sygnałów dochodzących z centrali wiadomo, że kilku członków w Oddziale regularnie lub w wyprzedzeniem uiszcza należności, spora część ma zaległości, niektórzy wręcz uchylają się od tego obowiązku. Taki stan powoduje, że Zarząd Główny PTP dysponuje małymi środkami jakimi może wesprzeć działalność terenową, środki te traktowaliśmy dotychczas jako ścisłą rezerwę. Przypominam Państwu dane o wysokości składek i numer konta Zarządu Głównego PTP, na które należy indywidualnie wpłacać składki członkowskie

W dotychczasowej pracy naszego Oddziału wykorzystujemy przede wszystkim współpracę z Dyrekcją Instytutu Pedagogiki, która układa się bardzo dobrze, a jest oparta na zasadzie: PTP daje wkład pracy organizacyjnej a IP finansuje niektóre wspólne przedsięwzięcia.

Zbierająco można powiedzieć, że znajdujemy się w niełatwej sytuacji, która jest też udziałem innych towarzystw naukowych. Jeśli idzie o PTP, to w – z jednej strony- obserwujemy społeczne zapotrzebowanie na myśl pedagogiczną zarówno krytyczną jak i konstrukcyjną, bodaj szczególnie na tę drugą, a – z drugiej strony- doświadczamy skromnych warunków działania co jest znaczące dla kondycji naszego towarzystwa naukowego o niemałym uprzednio znaczeniu społecznym.

Proszę zebranych o przyjecie niniejszego sprawozdania i zarazem zapraszam do dyskusji o stanie i perspektywach działania Polskiego Towarzystwa ze Pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem Gdańskiego Oddziału . Wysuwając projekty kierunków przyszłych działań należało by łączyć je z pomysłami realnych roboczych rozwiązań, bez tego pozostają one w sferze postulatów, których nie jesteśmy w stanie zrealizować.


prof. dr hab. Joanna Rutkowiak – Przewodnicząca Gd.Oddz. PTP

sobota, 22 lutego 2014

Wykład otwarty: Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie polskim

Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Dyrekcja Instytutu Pedagogiki zapraszają na wykład Prof. dr Krystyny Szafraniec (UMK) pt. Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie polskim. Nowe cele, nowe możliwości, nowe wyzwania.
Czas: 25 lutego 2014 o godz. 12.30
Miejsce: w sali A 210 WNS UG

piątek, 7 lutego 2014

Walne Zebranie Gdańskiego Oddziału PTP

Uprzejmie zawiadamiam, że dn. 19.02.br. (środa) o godz. 13.15 (drugi termin godz. 13.30) w sali A 306 (WNS UG) odbędzie się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO.    
               
Porządek dzienny zebrania: 

1. Sprawozdanie z działalności Oddziału w okresie ostatniej kadencji (od marca 2011) oraz dyskusja. 
2. Wybór delegatów naszego Oddziału na Walny Zjazd PTP, który odbędzie się w Warszawie w kwietniu 2014.  

Ze względu na wagę omawianych spraw  proszę wszystkich członków PTP o niezawodny udział w zebraniu.          

                                   Przewodnicząca Gd. Oddz. PTP 
prof. dr hab. Joanna Rutkowiak