Wykłady PTP

Harmonogram otwartych wykładów Oddziału Gdańskiego PTP

18 stycznia 2017 dr hab. Ewa Zalewska: Dyskurs podręcznikowy między tradycją a zmianą. Casus podręcznika niemieckiego.

30 listopada 2016 dr Piotr Stańczyk: Między pedagogią uciśnionych a pedagogią nadziei: przypadek
Freirowskiego elementarza A Luta Continua

10. grudnia 2015 dr Krystian Szadkowski: Uniwersytet jako dobro wspólne. Czym są krytyczne badania nad szkolnictwem wyższym?

26. listopada 2015 dr Marcin Boryczko: Paradoksalne funkcje szkoły.

5. listopada 2015 dr Piotr Stańczyk: Człowiek, wychowanie i praca w kapitalizmie. W stronę krytycznej pedagogiki pracy

28. maja 2015 dr Łukasz Stankiewicz: Polska debata nad uniwersytetem a kwestia stratyfikacji społecznej

30. kwietnia 2015 Piotr Kowzan: Współpraca w ruchach społecznych wokół edukacji

21. stycznia 2015 Barbara Przychodzień: Tendencje w wynikach egzaminów zewnętrznych w województwie pomorskim. Czynniki warunkujące osiągnięcia uczniów

10. grudnia 2014 prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska: Darmowy podręcznik- rzecz o kontroli i zamkniętych możliwościach

8. kwietnia 2014 dr Małgorzata Cackowska: Książka, dziecko i dorosły jako pośrednik między nimi

25. lutego 2014 Prof. dr Krystyna Szafraniec: Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie polskim. Nowe cele, nowe możliwości, nowe wyzwania

18. grudnia 2013 mgr Anna Maria Miler: Nowe media w edukacji kulturalnej, czyli narzędzie to za mało

04. grudnia 2013 mgr Sławomir Czarnecki: Poza dualizm – kultura w hybrydowym świeci

02. grudnia 2013 dr Radosław Bomba: Wizualizacja i infografika w sieci

27. listopada 2013 dr Piotr Siuda: Od Dzieci Sieci do Humanistyki 2.0, czyli po co ksztatować kompetencje komunikacyjne najmłodszych

20. listopada 2013 mgr Piotr Kowzan: Gry i symulacje w edukacji

26. lutego 2013 dr Przemysław Grzybowski: Polityka społeczna i edukacja w Brazylii i Peru

10. stycznia 2013 prof. Aleksandra Pawliszyn: O pedagogice z perspektywy filozoficznej

20. listopada 2012 prof. Eugenia Potulicka: Ruch restrukturyzacji w szkolnictwie amerykańskim - reforma oddolna?

14. listopada 2012 dr Ewa Zalewska: Socjalizacyjny potencjał podręczników szkolnych

23. lutego 2012 prof. UG, dr hab. Romuald Grzybowski: Socjalizacja w cieniu konfliktu, czyli o sytuacji wychowawczej dzieci i młodzieży w okresie PRL

20. stycznia 2012 dr Piotr Laskowski: Szkoła jako społeczna alternatywa (od strefy autonomicznej do ruchu społecznego)

24. listopada 2011 prof. dr hab. Teresa Bauman: (Byle) Jakość kształcenia na pedagogicznych studiach licencjackich

10. listopada 2011 prof. dr hab. Lucyny Kopciewicz: Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt

16. marca 2011 prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski: O teorii i polskiej praktyce pomiaru osiągnięć szkolnych

2. grudnia 2010 prof. dr hab. Andrea Folkierska: Pojęcie odpowiedzialności w perspektywie filozofii wychowaniaWykłady organizowane przez i przy udziale Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Gdańsku od 1981 roku do czerwca 2007 roku
(Aneks do artykułu prof. Ewy Rodziewicz "Ku demokracji w sferze publicznej i dyskursie edukacyjnym. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w Gdańsku wobec zmiany społecznej." Ars Educandi, 2008, t.5, s. 11-59):
 1. prof. Mikołaj Kozakiewicz, lRWiR PAN Warszawa, przewodniczący PTP, Szkoła a państwo;
 2. prof. Ryszard Łukaszewicz, prof. Wiesław Łukaszewski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocławska Szkoła Przyszłości;
 3. prof. Zbigniew Kwieciński ,UMK Toruń O edukację emancypacyjną,
 4. mgr Jolanta Dyrda, Metodologiczna tożsamość dydaktyki, Wprowadzenie do dyskusji nad książką Władysława Zaczyńskiego,” Podstawy dydaktyki”;
 5. mgr Magda Mierzewska, przedstawicielka Europejskiej Rady ds. Rodziców, Szkolnictwo ƒrancuskie z perspektywy rodziców;
 6. doc. dr Stanisław Nalaskowski, UMK Toruń,Prof. Kazimierz Sośnicki - nauczyciel - wychowawca;
 7. mgr Jerzy Sińczak, Rzecznik ds.Ucznia województwa gdańskiego, Prawa ucznia;
 8. mgr Elżbieta Lamparska, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Wdrażanie reformy szkolnictwa w województwie pomorskim;
 9. prof. Wiesław Theiss, Uniwersytet Warszawski, Prawa dziecka w świetle historii Kongresu Praw Dziecka w 1936 roku;
 10. dr Danuta Grzybowska, mgr Anna Kobylańska, Program szkół integracyjnych, sprawozdanie z programu prac ,,Tempus”;
 11. Dyskusja nad książką Joanny Rutkowiak, UG” Pytanie, dialog wychowanie”;
 12. Dyskusja nad książką Bolesława Niemierki,” Pomiar dydaktyczny”, Warszawa ;
 13. prof. Adam Synowiecki, Politechnika Gdańska, Przewrót kopernikański w nauce - a dydaktyka szkolna;
 14. ks. dr Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Teologia a nauki o wychowaniu;
 15. prof. Toogod Philip, Janet Meighan, wraz z zespołem, Wielka Brytania, Flexischooling, minischooling;
 16. dr Witt-Wójtwicz, Szwecja, Nieformalne formy edukacji w Szwecji;
 17. red. Aniela Kłakówna, Kraków, Swoboda i przymus w wychowaniu;
 18. dr Krystyna Szafraniec, UMK Toruń, Problemy socjalizacji dzieci wiejskich
 19. prof. Joanna Rutkowiak, Instytut Pedagogiki,UG, Problemy kształcenia nauczycieli a program nauczania;
 20. prof. Joanna Rutkowiak, Między upaństwowieniem, prywatyzacją i uspołecznianiem się pedagogiki;
 21. dr hab. Henryk Szabała, lFiS UG, O nauczycielu nauczycieli, Prof. Ludwik Bandura;
 22. dr Ewa Łyczewska, dr Jadwiga Wasiukiwicz, Problemy pedagogiki Steinerowskiej;
 23. prof. Jerzy Brzeziński, UAM Poznań, Współczesne problemy nauk społecznych;
 24. prof. Hakan Hult, Szwecja, Próba refleksji nad pedagogika w krajach zdecentralizowanych;
 25. dr Maria Reut, Politechnika Wrocławska, Pytanie o wolność - Hermeneutyka filozoficzna a perspektywy pedagogicznego myślenia;
 26. prof. FridaLibermann, Telaviv, Ewolucja kształcenia nauczycieli W Izraelu;
 27. dr Andrzej Leszczyński, UG, Problemy etyki a demokracja;
 28. prof. Teresa Hejnicka-Bezwińska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Dylematy współczesnej pedagogiki polskiej;
 29. mgr Sławomir Krzychała, UAM, Między kolektywną wiedzą a codziennym działaniem;
 30. prof. Andrzej Pawłucki, AWF, Pedagogika a wartości ciała (1996),
 31. ks. dr Marian Nowak, KUL, Problemy moralne w pedagogice;
 32. dr Jolanta Kruk, UG, Nowe spojrzenie na metody pracy Marii Montesorii;
 33. Katarzyna Bogucka-Krenz, dziennikarka, (Gdańsk), Wolność szkoły;
 34. Tomasz Szkudlarek, UG, Media eduakcji - mowa - pismo - obraza edukacja krytyczna;
 35. Jane Fleyd Matheny, Departmet of Education in Florida, USA, Distance learning: evolution, resolution, or something in between ?;
 36. prof. Joanna Rutkowiak, UG, Chaos i porządek jako wymiary funkcjonowania nauczycieli,
 37. dr Teresa Bauman, dr Ewa Zalewska, UG, Zagrożona tożsamość uniwersytetu, blaski i cienie demokracji w Uniwersytecie;
 38. dr Kazimierz Puchowski, dr Jacek Taraszkiewicz, UG, Jezuici i pijarzy, Wspólnota i różnica doktryn wychowawczych;
 39. prof. Anna Zielińska-Głębocka, Wydział Ekonomii UG,Wspólna Europa –szanse i zagrożenia;
 40. prof. Andrzej Piskozub, Wydz. Ekonomii UG, Etyczne podstawy ekonomii;
 41. dr Zdzisław Aleksandr, UG, Język jako bariera w wychowaniu;
 42. Dariusz Kuchta, student UG, organizator Studenckiego Koła Naukowego, „Z drugiej strony wychowania”, Bajka o Summerhill;
 43. prof. Manfred Bayer, Uniwersytert Duisburg, Interkulturowe kompetencje jako niezbędne wymagania edukacyjne w Europie (1999);
 44. prof. Lech Witkowski, UJ, Najbardziej wybuchowe hipotezy humanistyki;
 45. Tadeusz Adamejtis, wicedyrektor ds. rynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Katarzyna Rewers, Emilia Sawicka,Centrum Informacji i Planowania Karier Zawodowych w Gdańsku, Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy;
 46. mgr Jarosław Kowalski,prof. Tomasz Szkudlarek, Problemy polityki oświatowej na przykładzie Gdyni;
 47. dr Maria Szczepska-Pustkowska, Dziecięcy obraz władzy - polsko-szwedzkie studium porównawcze;
 48. dr Maciej Dębski,UG, Europejski Fundusz Strukturalny - założenia - nowe możliwości badawcze;
 49. mgr Maria Stenka, Kuratorium Oświaty Gdańsk; dr Andrzej Płukis, UG, Problem opieki nad dzieckiem w województwie gdańskim przed wdrożeniem reformy;
 50. prof. Dorota Klus-Stańska, UG, Konstruowanie wiedzy w szkole;
 51. prof.Teresa Hejnicka-Bezwińska, Uniwersytet Karola Wielkiego, Bydgoszcz, Ogólność pedagogicznego myślenia w warunkach traumy kulturowej;
 52. prof. Lech Witkowski, UJ, Teoria działania komunikacyjnego Jurgena Habermasa a problemy pedagogiki;
 53. dr Maria Mendel, UG, Partnerstwo edukacyjne jako dyskursywna gra współzależnści z autonomią;
 54. prof. Hakan Hult, Szwecja, Kształcenie nauczycieli - teoria i praktyka;
 55. prof. Małgorzata Czermińska, Instytut Filologii PolskiejUG, Nieformalne doświadczenia edukacyjne, z pozycji stażystki w Stanach Zjednoczonych;
 56. Jan Czermiński, uczeń liceum w Gdańsku, Amerykańskie doświadczenia edukacyjne z pozycji ucznia;
 57. dr Grażyna Penkowska, Jarosław Kowalski, Media i wartości humanistyczne;
 58. prof. Zbigniew Kwieciński, DSEW, Funkcje wczesnej alfabetyzacji w dorosłości;
 59. prof. Elkhan Ismailov, AM Kaliningrad, The current situation in Russian pedagogy;
 60. mgr Tadeusz Adamejtis, Wojewódzi Urząd Pracy, Gdańsk, Problem młodzieży na rynku pracy;
 61. art. graf. Iwona Chmielewska, Toruń, dr Małgorzata Cackowska, UG,Ilustrowana książka dla dzieci - relacja z międzynarodowych Targów w Bolonii;
 62. prof. Hakan Hult, Institut of Behevioral Science Linköping University, Szwecja, Assesment-Trends -Facts and speculatíons;
 63. prof. Ireneusz Białecki, Centrum Badań Polityki Na-ukowej i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, Reformowanie i kierunki przemian polskich uniwersytetów;
 64. dr Willem Blok,Holandia, Współpraca społeczności lokalnych a pomoc społeczna w edukacji;
 65. prof. Edward F. Bodine, University California Berkeley, System edukacji amerykańskiej oraz fenomen „Charakter Schools” - szkół powstających z inicjatyw społecznych;
 66. prof. Lech Witkowski, UJ, Abecadło postmodernizmu; 65) prof. J.Rutkowiak, UG, Wielkie debaty pedagogiczne współczesności a problem wychowania obywatelskiego;
 67. prof. Tomasz Szkudlarek, UG, 6 Program Ramowy Unii Europejskiej- warunki i możliwości włączenia się do programu;
 68. prof. Joseph Mellichamp,University of Alabama USA, Życie skoncentrowane na celach;
 69. prof. Marta Zahorska, Uniwersytet Warszawski, Polski System edukacyjny, jego charakter, reformowanie, społeczne skutki;
 70. prof. Jerzy Mischke, dr Grażyna Stanisławska, Polski Uniwersytet Wirtualny, Doświadczenia polskiego uniwersytetu wirtualnego w nauczaniu na odległość;
 71. prof. Jerzy Popek, ASP Gdańsk, dr Jolanta Kruk, UG, „Przedmiot otwarty”, konstruowanie środowiska uczenia się, pytanie o zasadę poglądowości;
 72. dr Maria Mendel, UG, Uczeń - szkoła - nauczyciel - amerykańskie redefinicje znaczeń edukacyjnych;
 73. „Minimum programowe zawodowego kształcenia nauczycieli", autorstwa prof. Krzysztofa Konarzewskiego, dyskusja nad projektem;
 74. Jan R. Kurylczyk, Socjotechnika władzy;
 75. dr Maria Reut, Politechnika Wrocławska, Pytanie o wolność;
 76. prof. Bronisław Siemieniecki, UMK, Toruń, Edukacja medialna i technologia informacyjna w dobie reform kształcenia;
 77. prof. Teresa Hejnicka-Bezwińska, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz,” Ogólność” pedagogicznego myślenia w warunkach traumy kulturowej;
 78. prof. Tomasz Szkudlarek, UG, Fenomenograficzna analiza dyskursu i hermeneutyka, Students as Journeyman between Communities of Higher Educations and Work,metodologia projektu;
 79. prof. Grzegorz Karwasz,Uniwersytet w Trydencie, Włochy, Zakład Spektroskopii PAN w Słupsku, Praktyka poznania;
 80. ks. dr Krzysztof Niedałtowski, Gdańsk, Chrześcijaństwo i/a Islam - zderzenie stereotypów;
 81. prof. Wacław Zawadowski, Akademia Podlaska, Siedlce, Koncepcja zmian edukacyjnych w Ameryce i na świecie;
 82. dr Ryszard Dolata, Uniwersytet Warszawski, Segregacje społeczne a nierówności edukacyjne na podstawie Civic Educational Study IEA;
 83. prof. Zbigniew Kwieciński, DWSE, Wrocław, Dryfować i łudzić. Polska strategia edukacyjna;
 84. prof. Jarosław Jeszke, UAM Poznań Antropologia historyczna a edukacja międzykulturowa;
 85. prof. Tomasz Szkudlarek, Co się dzieje z pedagogiką krytyczna;
 86. prof. Zbigniew Kwieciński, DSEW, Funkcje wczesnej alfabetyzacji w dorosłości;
 87. dr Marcin Zdrenka, UMK, Toruń, Spartanie czy Sybaryci. Problem współczesnego etosu mieszczańskiego;
 88. prof. Joanna Rutkowiak, UG, Nauczyciel wobec wyzwań ery post-rynkowej;
 89. prof. Janusz Piontek, UAM, Ewolucja bio-kulturowa człowieka:Kontynuacja - dyskontynuacja;
 90. prof. Jerzy Olech, dr Witold Szymański, ASP Gdańsk,Anamorfozy czyli perspektywa zniekształcona, Nowy sposób wirtualizacji perspektywicznej;
 91. dr Zbigniew Meger, Uniwersytet Techniczny w Berlinie, E-lerning - perspektywy europejskie;
 92. prof. Andrea Folkierska, UW, Sergiusz Hessen - pedagog odpowiedzialny;
 93. prof. Heinz Sünker, Uniwetrsytet w Wuperthalu, Democratic education- education for democracy;
 94. prof. Maria Czerepaniak-Walczak, Uniwersytet Szczeciński, Świadomość krytyczna i warunki jej kształtowania;
 95. Jiwone Lee, Ilustration Department University of Seul oraz Hancus University of Foregein Studies w Korei Południowej, Tematy “ trudne” w książkach obrazkowych dla dzieci;
 96. ks. prof. Bogusław Milerski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna,Warszawa, Pedagogika religii- pytania o jej status i naukową tożsamość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz